Szocpol 2014/2015 - változások

A szocpol esetében emelnék a korhatárt 40 éves korig ! Több változás jöhet a szociálpolitikai támogatásban a jövőben nyilatkozták ezt kormánypárti politikusok !

 • A lakásépítési támogatás akkor igényelhető, ha
 • az igénylő a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában 15 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy saját maga – házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – legalább 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában biztosítottként szerepel – ideértve az is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 15 nap megszakítás van- és
 • szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy a lakásépítési támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában 15 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nincs nyilvántartott köztartozása.
 • az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély. Továbbá,
 • az igénylőnek, házastársának, élettársának és gyermekének, valamint a vele együttköltöző családtagjainak lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga, vagy lízingbe vett lakása, továbbá önkormányzati tulajdonban lévő, vagy szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya nem lehet, kivéve
 • akinek, saját magának, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének vagy más együttköltöző családtagjának együttesen legfeljebb olyan lakás 50%-os tulajdoni hányada van tulajdonukban, amelyet tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján szerzett,
 • a tulajdonában lévő lakás lebontását az építésügyi hatáság elrendelte vagy engedélyezte, vagy
 • lakását legalább két éve haszonélvezettel terhelten örökölte, vagy ajándékozás jogcímén szerezte és a haszonélvező a lakásban lakik.
 • lakáscsere esetén a csereszerződés tárgyát képző lakás
 • Az igénylő a hitelcélként megjelölt ingatlanban legalább 50%-os tulajdoni hányaddal együttesen rendelkezik/rendelkezni fog. Házaspár vagy élettársak esetén mindkét félnek tulajdont kell szereznie. Támogatott személyeken kívül csak az általa eltartott gyermek szerezhet tulajdonjogot.
 • Lakásvásárlás esetén a saját erőnek legfeljebb a telekárat is tartalmazó vételár 10%-ával csökkentett részét az eladó pénzforgalmi számlájára kell teljesíteni.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom ideje alatt a lakásépítési támogatással érintett ingatlanon nem lehet haszonélvezetet alapítani.
 • lakásépítési támogatással érintett lakásban életvitelszerűen kell tartózkodni.

Lakásépítési támogatás folyósítása

 • Új lakás építése esetén a készültségi fokkal arányosan, utólagosan és a lakásépítési támogatás utolsó részletét a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány kiadását követően történik a folyósítás.
 • Új lakás vásárlása esetén egy összegben történik a folyósítás.
 • Amennyiben az építtető igénylő vagy támogatott személy a lakásépítési támogatással kapcsolatos ügyintézéssel mást (a nevében és helyette eljáró személyt) hatalmaz meg, úgy a támogatás folyósítása csak a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány bemutatását követően, egy összegben történhet.

A támogatás folyósításának általános feltételei

 • A támogatási szerződés banki szerződésbe történő foglalása;
 • Az ingatlan-nyilvántartásban a Magyar Állam javára szóló jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom legalább széljegyként történő feltüntetése;
 • A folyósítás akkor kezdhető meg, ha az építtető támogatott személy a lakásépítési támogatáson és a hitelintézeti kölcsönön kívül saját erejét a lakás építésére már felhasználta;
 • Ha az igénylő a lakáscélját a saját erőn és a lakásépítési támogatáson felül hitelintézeti kölcsön igénybevételével valósítja meg és a lakásépítési támogatást és a hitelintézeti kölcsönt két különböző hitelintézettől igényli, úgy az igénylő a lakásépítési támogatást nyújtó hitelintézetnek bemutatja a kölcsönt nyújtó hitelintézet által kiadott hitelígérvényt.
 • A hitelintézet új lakás építése esetén a lakásépítési támogatás készültségi fokkal arányos folyósítását megelőzően a helyszínen ellenőrzi a készültségi fok feltételeinek teljesítését;
 • Új lakás vásárlása esetén legkésőbb a támogatás folyósításáig az adásvételi szerződésben szereplő telekárat is tartalmazó vételárról a saját nevére szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó adóköteles termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított - a telekárat és a lakás árát külön feltüntetve tartalmazó - számlák bemutatása;
 • Új lakás építése esetén legkésőbb az utolsó részfolyósításig a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról, a támogatott személy saját nevére kiállított számlák bemutatása, mely bontott anyagok felhasználása esetén az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője írásos nyilatkozata alapján a számlával igazolandó bekerülési költség 20%-val csökkenthető. Új lakás építése esetén használatbavételi engedélyt megszerzését vagy a használatbavétel tudomásulvételét követően be kell mutatni a felépült ingatlan tényleges energetikai minősítését.

Tovább »

Szocpol hírek információk 2014

Vissza nem térítendő állami támogatás - "szocpol"

 

Vissza nem térítendő állami támogatás új lakás vásárlása, építkezés céljából, meglévő vagy később születendő gyermekei után.

Kinek és miért ajánljuk?

Azoknak, akik 60 és 160 nm közötti új építésű ingatlant vásárolnának és megfelelnek a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011 (XII.6.) kormányrendelet előírásainak.

A támogatás összege 800 ezer és 3,25 millió Ft között lehet.

Ajánljuk, mert...

 • Önállóan vagy lakáshitellel együtt igényelhető!
 • Vissza nem térítendő egy összegű támogatás!
 • Egészítse ki önerejét akár 3,25 millió forinttal!

Részletes termékismertető letöltése

 • „A” (energiatakarékos) energiaosztályú lakás vásárlása esetén: 1,1 szorzószámmal,
 • „A+”(fokozottan energiatakarékos) energiafogyasztású lakás vásárlása esetén: 1,2 szorzószámmal,
 • alacsony energiafogyasztású lakás vásárlása esetén: 1,3 szorzószám alkalmazásával kerül megállapításra.
 • A meglévő gyermekek számánál figyelmen kívül kell hagyni azon gyermeket(ek)et, aki(k) után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok (a lakáscélú támogatásokról szóló 106/1988. (XII.26.) MT rendelet és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet) alapján vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást már igénybevettek.
 • Lakásépítési támogatás a később született gyermek után is igényelhető, ha az igénylő a lakásépítési támogatást korábban születetett gyermeke után igénybe vette – az épített vagy vásárolt lakás hasznos alapterületétől és energetikai minősítési osztályától függetlenül – mely gyermekenként 400 ezer Ft.
 • Építés esetén az általános forgalmi adó nélkül, a lakóépület teljes nettó alapterületére számított, egy négyzetméterre jutó bekerülési költség, vagy vásárlás esetén az általános forgalmi adó és telekár nélkül meghatározott, a lakás teljes nettó alapterületére számított, egy négyzetméterre jutó vételár nem haladja meg a 300 000 Ft-ot, alacsony energiafogyasztású lakás esetében a 350 000 Ft-ot.
 • A lakás hasznos alapterülete nem haladhatja meg a 160 m2-t.

A támogatás igénylésének személyi feltételei:
 

 • A lakásépítési támogatást igényelheti
 • devizabelföldi természetes személyek (házastársak, élettársak, egyedülállók), már meglévő gyermekek után, illetve,
 • a 40. életévüket be nem töltött házaspárok a nevelt gyermekek számától függetlenül legfeljebb két gyermek vállalása esetében (megelőlegezett lakásépítési támogatás),
 • a lakásépítési támogatást igényelhet a korábban született gyermeke után – e Rendelet hatálya alá tartozó támogatást-  igénybevevő a később született gyermeke után is a lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződésből eredő, az igénylés időpontjában fel nem mondott kölcsöntartozás csökkentésére, a lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződés megkötésének időpontjában érvényes összegben és feltételek szerint.
 • Nem magyar állampolgárokon kívül a támogatást igényelheti
 • az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján a magyar állampolgár jogai illetnek meg,
 • aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, és bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
 • a harmadik országbeli állampolgár, ha bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • a hontalan, vagy
 • menekült vagy oltalmazott.
 • Fontos feltétel, hogy a nem magyar állampolgár igénylő a lakásépítési támogatás igénybevételéhez köteles:
 • menekült, oltalmazott vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező igénylő kivételével a származási országának ingatlan-nyilvántartásért felelős szerve által kiállított – az ország egész közigazgatási területére, tagállamok esetén a tagállam, szövetségi államok esetén a szövetségi állam közigazgatási területére vonatkozó – hivatalos iratot és annak hiteles magyar nyelvű fordítását bemutatni a hitelintézetnek, amellyel igazolja, hogy saját magának, házastársának, élettársának, bejegyzett élettársának, gyermekének és az együttköltöző családtagnak származási országában lakástulajdona nincs.

A támogatás csak a 3 hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható.

Építkezne?Használt lakást venne?

Tovább »

szocpol: ki kap és mire ?

A szocpol hivatalos nevén szociálpolitikai támogatási rendszer. Arra találták ki, hogy támogassák azokat a családokat, akik több gyereket vállalnak, és saját lakást szeretnének vásárolni vagy építeni. Ehhez ad az állam vissza nem térítendő támogatást. Ennek összege a gyermekek számától és a megvásárolni, felépíteni szánt ingatlan méretétől és energiabesorolásától függ. Egy gyermek vállalásakor 4 éven belül, 2 gyermek vállalásakor 8 éven belül kell megszületniük.

A kedvezmény igénybevétele alól nem zárták ki azokat sem, akik az elmúlt 1‐2 évben vásároltak vagy építettek lakást és megfelelnek a feltételeknek.

Szociálpolitikai kedvezményt igényelhetsz:

 • Új lakás építésére (építési engedéllyel) 
 • Új lakás vásárlására (használatbavételi engedéllyel)
 • Emeletráépítésre vagy tetőtér‐beépítésre
 • Félkész ingatlan vásárlására

Előzetesen és utólagosan is lehet támogatást kapni!

Jó tudni: csak azon lakások és ingatlanok megvásárlása vagy építése esetén jár szocpol, amelyeknek a lakás teljes nettó alapterületére jutó négyzetméterára (telekár nélkül) nem haladja meg a 300 ezer ‐ alacsony energiafogyasztású (passzív ház) lakás esetén pedig a 350 ezer forintot.

A szocpolt nem minden bankban lehet igényelni, ezért tájékozódj előzetesen, hogy mely bankoknál elérhető.

Igénylésnél akkor is a bankba kell menni, ha a szocpol mellé nem vennél fel hitelt!

Ennek meg kell történnie:

 • vásárlás esetén: a végleges adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül.
 • építés esetén: a használatbavételi engedély kiadása előtt kell kérni a hitelintézettől.

Lakásvásárlási kedvezmény ( szocpol )

Az eltartott, vele közös háztartásban élő gyermekek után a vételár megfizetéséhez vissza nem térítendő állami támogatás (szocpol) illeti meg.

 Szocpolt vehet igénybe az a magyar állampolgár, akinek magának, házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, együtt költöző családtagjainak lakástulajdona nincs.

 Műszakilag akkor új a lakás, ha azt alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan építették, továbbá  értékesítés szempontjából is újnak minősül. Ez azt jelenti, hogy az új lakást gazdasági társaság, építette értékesítés céljára, magánszemély részére.

 Gyermek az igénylő vér szerinti, örökbefogadott, gyámság alá vett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeke, aki nem töltötte be a 16. életévét, vagy nappali tagozaton tanuló gyermek esetén a 25. életévét.

A szocpolt egy gyermek után csak egyszer (egy alkalommal) lehet igénybe venni.

Azt, hogy a gyermek(ek) az igénylő(k) háztartásában élnek, a helyi önkormányzat jegyzőjének kell igazolni a hitelintézet felé.

 Az új lakás méretének a személyek számához igazodni kell, továbbá az építési átlagköltség sem lehet egy bizonyos érték feletti.

 

A szocpol esetében a lakószobák számának meghatározásánál a padlóburkolat jellegétől függetlenül:

- a félszoba hasznos alapterülete a 6 négyzetmétert meghaladja, de nem haladja meg a 12 négyzetmétert,

- a lakószoba hasznos alapterülete meghaladja a 12 négyzetmétert, de legfeljebb 30 négyzetméter.

Nem lakószoba a konyha, a közlekedési, az egészségügyi, valamint a tároló helyiség. Kettő fél lakószobát egy lakószobaként kell figyelembe venni.


A kedvezménnyel vásárolt lakásban a vásárló(k)nak legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. Házaspár, élettárs igénylők esetén a lakásban mindkét félnek tulajdont kell szereznie és azt az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni. A lakásban az igénylőn kívül csak az általa eltartott gyermek, vagy más együttköltöző családtag szerezhet tulajdont.

 

A támogatott személy a szocpol, illetőleg a kamattámogatások iránti igénylését hitelintézetekhez nyújthatja be. A hitelintézet a kérelem átvételéről igazolást ad az igénylőnek, melyben tájékoztatja a kérelem elbírálásának várható időtartamáról.

Tovább »

A közvetlen támogatások meghatározása, igénylési célok

Közvetlen támogatások alatt az előzőekben hivatkozott Kormányrendeletben meghatározott feltételekhez kötött, vissza nem térítendő állami támogatásokat értjük. A támogatásra való jogosultság személyi feltételeinek meglétét az állandó lakóhely szerinti jegyző igazolja. Nem támogatott személyi külföldi vagy hontalan esetében a támogatás igénybevételéhez a Gazdasági Minisztérium engedélye szükséges, azonban ha a házastársak egyike támogatott személy a közvetlen támogatás külön engedély nélkül is igénybe vehető.

Egységes feltétel, hogy a szocpol:

 • e támogatások csak egy alkalommal lehet igénybe venni,
 • hitel nélkül, önállóan is igényelhetőek,
 • a saját erő meglétét és felhasználását fokozattan kell ellenőrizni, valamint
 • csak méltányolható lakásigény mértékének megfelelő lakás építéséhez/ vásárlásához (korlátozott esetben bővítéshez és lakáscsere is) lehet igénybe venni.

A támogatásokat csak akkor lehet igénybe venni, ha az igénylőnek, házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, együtt költöző családtagjainak lakástulajdona, állandó használati joga vagy bérleti jogviszonya nincs, vagy arról írásban elfogadta. Ezzel egy tekintet alá esik a gazdasági társaságba vagyoni hozzájárulásként szolgáltatott, illetve az építési és használatbavételi engedélyben meghatározott céltól eltérően használt lakás is.

Ez alól csak azok az estek képeznek kivételt,

 • amikor olyan lakás legfeljebb 50%-os tulajdoni hányada van az együtt költözők tulajdonában, amit tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján szereztek, vagy
 • a lakás lebontását a települési önkormányzat elrendelte vagy engedélyezte, vagy
 • 1988. december 31-e előtt haszonélvezettel terhelten került a tulajdonukba és a haszonélvező bent lakik, vagy
 • a lakás több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén, haszonélvezettel terhelten került a tulajdonukba és a haszonélvező a lakásában lakik.

A közvetlen támogatások nyújtásának további feltétele, hogy az igénylő a rendelkezésére álló anyagi eszközöket az építési költség (vételár) kiegyenlítésére használja fel. Rendelkezésre álló anyagi eszközként kell számításba venni a támogatás nyújtásáról szóló szerződés megkötését megelőző 5 éven belül értékesített lakásának eladási árát is, csökkentve az azt terhelő és visszafizetett önkormányzati és munkáltatói támogatás, valamint a kiegyenlített lakáscélú hitelintézeti kölcsön összegével.

A támogatásra való jogosultság és annak mértékének megállapítását

 • vásárlás esetén a lakásra vonatkozó végleges adásvételi szerződés megkötése után 120 napon belül,
 • építés/bővítés esetén használatbavételi engedély kiadása előtt kell kérni.

Ha valaki a fenti időpontig nem élt a kedvezmény igénybevételének lehetőségével, utána már nem tarthat rá igényt!

A  szocpol támogatás jogszerű felhasználásának biztosítására az építkezés időtartalmára és a használatbavételi engedély megszerzésétől, illetve az adásvételi szerződés megkötésétől számított 10évre a Magyar Állam javára jelzálogjóg és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre az ingatlannyilvántartásba a hitelcéllal érintett ingatlanra. A bejegyzést a támogatást folyósító pénzintézet kérelmezi.

Ha a tulajdonos 10 éven belül az érintett lakást lebontja, elidegeníti, lakásigényének kielégítésétől eltérő célra hasznosítja, a támogatásokat vissza kell fizetni, kivéve, ha az elidegenítésből származó bevételt lakáscélra használja fel (pl. újabb lakást vesz vagy épít). Ez estben a lakás fekvése szerinti jegyző engedélyével a visszafizetési kötelezettség 1-3 évre felfüggeszthető. A fiatalok otthonteremtési támogatásra esetében a tilalom időtartalma 5 év.

Tovább »

Milyen lakásra, házra vehetünk fel szocpolt 2014-ben

Milyen lakásra vehetünk fel szociálpolitikai támogatást?

 
A szocpol igénybe vehető a Magyarország területén 2010. január 1-jét követően kiadott
■    építési engedéllyel rendelkező új lakás építéséhez, illetve
■    használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező új lakás vásárlásához. 2015 után változás jöhet majd.
 
1. Mi számít új lakásnak, ha szocpolt szeretnénk?
 
a. Egyrészt, ha lakást építünk, alakítunk ki. Ilyen
■    az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, vagy 
■    emelet-ráépítéssel vagy 
■    tetőtér-beépítéssel megvalósuló, 
■    a lakhatás feltételeinek megfelelő lakóegység, amely 
■    elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi eljárásra köteles. 
 
b. Vagy, ha új építésű lakást veszünk.
 
Új építésűnek számít
■    az a lakás, amelyet jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó természetes személy részére való értékesítés céljára épít, vagy építtet
■    és amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek, 
■    vagy amelyet másodízben értékesítenek természetes személy részére, feltéve, hogy a második eladó hitelintézet vagy ingatlan-forgalmazással üzletszerűen foglalkozó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó.
 
2. A szocpol pénzügyi korlátai
 
A támogatás csak abban az esetben vehető igénybe, ha építés esetén az általános forgalmi adó nélkül, a lakóépület teljes nettó alapterületére számított, egy négyzetméterre jutó bekerülési költség vagy vásárlás esetén áfa és telekár nélkül meghatározott, a lakás teljes nettó alapterületére számított, egy négyzetméterre jutó vételár nem haladja meg a 300 ezer forintot, alacsony energiafogyasztású lakás esetében a 350 ezer forintot.
 
3. A szocpol a méretet is behatárolja
 
A jogszabály szerint épített vagy vásárolt lakás hasznos alapterülete nem haladhatja meg a 160 négyzetmétert. A támogatás mértéke attól függően változik, hogy mekkora a lakás alapterülete.
 
a. A támogatás mértéke két gyermek esetén, 
 
amennyiben az épített vagy vásárolt lakás hasznos alapterülete:
■    legalább 60 m2, de nem haladja meg a 75 m2-t, 800 000 Ft,
■    75 m2-t meghaladja, de nem haladja meg a 90 m2-t, 1 000 000 Ft,
■    90 m2-t meghaladja, 1 300 000 Ft.
 
b. Három gyermek esetén, 
 
amennyiben az épített vagy vásárolt lakás hasznos alapterülete:
■    legalább 70 m2, de nem haladja meg a 85 m2-t, 1 200 000 Ft,
■    85 m2-t meghaladja, de nem haladja meg a 100 m2-t, 1 500 000 Ft,
■    100 m2-t meghaladja, 2 000 000 Ft.
 
c. Négy vagy annál több gyermek esetén, 
 
amennyiben az épített vagy vásárolt lakás hasznos alapterülete:
■    legalább 80 m2, de nem haladja meg a 95 m2-t, 1 600 000 Ft,
■    95 m2-t meghaladja, de nem haladja meg a 110 m2-t, 2 000 000 Ft,
■    110 m2-t meghaladja, 2 500 000 Ft.
4. Energia-besorolás
 
A fent említett összegek egy bizonyos szorzóval korrigálandók az ingatlan energia-besorolásától függően: 
■    a lakásépítési támogatás összegét „A” (energiatakarékos) energetikai minősítési osztályú lakás esetén 1,1-es
■    „A+” (fokozottan energiatakarékos) energetikai minősítési osztályú lakás esetén 1,2-es
■    alacsony energiafogyasztású lakás esetén 1,3-as szorzószám alkalmazásával kell megállapítani.
 
Az ingatlan azonban csak „B” (követelménynél jobb) vagy annál kedvezőbb energetikai minősítési osztályú lehet.
 
Az ezt igazoló hatályos energetikai tanúsítványt a bankunknál be kell mutatnia, illetve lakásépítés esetén a tervezett lakás várható energetikai minősítési osztályról is be kell nyújtania az energetikai számítást. Nyilatkozni kell arról, hogy a lakás felépítése után bemutatjuk az energiatanúsítványt a hitelintézetnél.
 
Amennyiben a felépült lakás energiatanúsítványában szereplő energetikai minősítési osztálya nem éri el a „B” (követelménynél jobb) vagy annál kedvezőbb energetikai minősítési osztályt, akkor a támogatott személy a már folyósított támogatást az igénybevétel napjától esedékes kamatokkal együtt köteles a hitelintézeten keresztül visszafizetni.
 
Fhb szocpol feltételek :
 

A támogatott lakáscél meghatározása

Vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe a Magyarország területén 2010. január 1-jét követően kiadott

 • építési engedéllyel rendelkező és „B” (követelménynél jobb) vagy annál jobb tervezett energetikai minősítésű új lakás építéséhez, vagy
 • a támogatási kérem benyújtásának időpontjában használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal és „B” (követelménynél jobb) vagy annál jobb energetikai minősítéssel rendelkező új lakás vásárlásához.

A támogatás típusai

 • Lakásépítési támogatás
 • Megelőlegezett lakásépítési támogatás
 • Utólagos lakásépítési támogatás
 • „A” (energiatakarékos) energiaosztályú lakás vásárlása esetén: 1,1 szorzószámmal,
 • „A+”(fokozottan energiatakarékos) energiafogyasztású lakás vásárlása esetén: 1,2 szorzószámmal,
 • alacsony energiafogyasztású lakás vásárlása esetén: 1,3 szorzószám alkalmazásával kerül megállapításra.
 • A meglévő gyermekek számánál figyelmen kívül kell hagyni azon gyermeket(ek)et, aki(k) után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok (a lakáscélú támogatásokról szóló 106/1988. (XII.26.) MT rendelet és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet) alapján vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást már igénybevettek.
 • Lakásépítési támogatás a később született gyermek után is igényelhető, ha az igénylő a lakásépítési támogatást korábban születetett gyermeke után igénybe vette – az épített vagy vásárolt lakás hasznos alapterületétől és energetikai minősítési osztályától függetlenül – mely gyermekenként 400 ezer Ft.
 • Építés esetén az általános forgalmi adó nélkül, a lakóépület teljes nettó alapterületére számított, egy négyzetméterre jutó bekerülési költség, vagy vásárlás esetén az általános forgalmi adó és telekár nélkül meghatározott, a lakás teljes nettó alapterületére számított, egy négyzetméterre jutó vételár nem haladja meg a 300 000 Ft-ot, alacsony energiafogyasztású lakás esetében a 350 000 Ft-ot.
 • A lakás hasznos alapterülete nem haladhatja meg a 160 m2-t.

A támogatás igénylésének személyi feltételei:
 

 • A lakásépítési támogatást igényelheti
 • devizabelföldi természetes személyek (házastársak, élettársak, egyedülállók), már meglévő gyermekek után, illetve,
 • a 40. életévüket be nem töltött házaspárok a nevelt gyermekek számától függetlenül legfeljebb két gyermek vállalása esetében (megelőlegezett lakásépítési támogatás),
 • a lakásépítési támogatást igényelhet a korábban született gyermeke után – e Rendelet hatálya alá tartozó támogatást-  igénybevevő a később született gyermeke után is a lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződésből eredő, az igénylés időpontjában fel nem mondott kölcsöntartozás csökkentésére, a lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződés megkötésének időpontjában érvényes összegben és feltételek szerint.
 • Nem magyar állampolgárokon kívül a támogatást igényelheti
 • az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján a magyar állampolgár jogai illetnek meg,
 • aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, és bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
 • a harmadik országbeli állampolgár, ha bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • a hontalan, vagy
 • menekült vagy oltalmazott.
 • Fontos feltétel, hogy a nem magyar állampolgár igénylő a lakásépítési támogatás igénybevételéhez köteles:
 • menekült, oltalmazott vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező igénylő kivételével a származási országának ingatlan-nyilvántartásért felelős szerve által kiállított – az ország egész közigazgatási területére, tagállamok esetén a tagállam, szövetségi államok esetén a szövetségi állam közigazgatási területére vonatkozó – hivatalos iratot és annak hiteles magyar nyelvű fordítását bemutatni a hitelintézetnek, amellyel igazolja, hogy saját magának, házastársának, élettársának, bejegyzett élettársának, gyermekének és az együttköltöző családtagnak származási országában lakástulajdona nincs.

Tovább »

Mi kell a szocpol igényléshez 2013 - tól ? Szocpol 2013 használt lakásra !

Mi kell a szocpol igényléshez használt és új lakás esetén?

A szokásos személyazonosító okmányokon és a születési anyakönyvi kivonaton kívül az igénylőknek házassági anyakönyvi kivonatot vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot igazoló kivonatot kell bemutatniuk. Nyilatkozattal kell igazolni a közös háztartásban élést, valamint élettársak esetében ennek időtartamát. A területileg illetékes egészségbiztosítási pénztártól igazolást kell kérni a legalább 180 napja - legfeljebb 15 nap megszakítással - folyamatosan fennálló tb-jogviszonyról. A NAV által kiállított igazolással kell igazolni, hogy az igénylőnek nincs köztartozása. Ezek az igazolások nem lehetnek 15 napnál régebbiek. Megelőlegező Lakásépítési támogatás igénylése (legfeljebb 2 gyermek vállalása) esetén igazolást kell kérni az Államkincstártól, miszerint az igénylő lakásépítési kedvezményt megelőlegező kölcsönszerződéssel nem rendelkezik. Szükség lesz még az értékbecslés eredményére, vásárlás esetén az adásvételi szerződésre és az energetikai tanúsítványra (legalább B minősítési osztályról), építés esetén pedig az építési engedélyre valamint az energetikai számításra.

Túl a szocpolon: mit adhat még az állam?

Nem a szocpol az egyetlen támogatási forma, amit az állam lakásvásárláshoz nyújthat. Az új lakások mellett használt ingatlanok vásárlásához is igénybe vehető az otthonteremtési kamattámogatás, amely legfeljebb 5 évig nyújt állampapírhozamhoz kötött kamattámogatást. Új lakás vásárlásához fiatalok valamint többgyermekes családok is vehetnek igénybe kamattámogatott kölcsönt. A 35 év alatti fiatalok számára állami kezességvállalás is elérhető a lakáskölcsönnek arra a részére, amelyre a vásárolt lakás hitelbiztosítéki értéke nem nyújt fedezetet. A lakásvásárlási célra előtakarékoskodók lakás-takarékpénztári betétben elhelyezett megtakarításaik után állami támogatást kapnak, mely a befizetett betét 30%-a, de legfeljebb évi 72 ezer forint.

Amennyiben a lakásépítési támogatás igénylésekor a PÁTRIA Takarékszövetkezetnél lakáscélú hitelt is igényel, úgy a lakásépítési támogatás elbírálásáért és folyósításáért nem számítják fel a hitel előkészítési díjat, az értékbecslési díjat és a helyszíni szemle díját. Részletek >>

Tovább »

Szocpol 2013: hogy működik a szocpol ?

Idén újra igényelhető a vissza nem térítendő állami lakásépítési támogatás, közismert nevén a szocpol. Ki jogosult rá? Mekkora az összege? Mire kell odafigyelni? Mi kell az igényléshez? Segítünk !

Mennyi a szocpol?

Az állam sem legénylakások, sem luxuspaloták vásárlását nem támogatja: az ingatlan hasznos alapterülete 60 és 160 m2 között lehet, emellett a szocpol csak azon lakások és ingatlanok megvásárlása vagy építése esetén jár, melyeknek a lakás teljes nettó alapterületére jutó négyzetméterára (telekár nélkül) nem haladja meg a 300 ezer - alacsony energiafogyasztású (passzív ház) lakás esetén pedig a 350 ezer - forintot.

A támogatási összeg emellett függ az eltartott-, illetve vállalt gyermekek számától, és az ingatlan energetikai minősítési osztályba sorolásától is.

Lakás hasznos alapterülete 2 eltartott gyermek estén Lakás hasznos alapterülete 3 eltartott gyermek esetén Lakás hasznos alapterülete 4 vagy több eltartott gyermek esetén
60-75 m2 800 000 Ft 70 - 85 m2 1 200 000 Ft 80,01 - 95 m2 1 600 000 Ft
75,01-90 m2 1 000 000 Ft 85,01 - 100 m2 1 500 000 Ft 95,01 - 110 m2 2 000 000 Ft
90,01 - 160 m2 1 300 000 Ft 100,01 - 160 m2 2 000 000 Ft 110,01 - 160 m2 2 500 000 Ft

A fentiek alapján meghatározott lakásépítési támogatás összegét

a) „A” (energiatakarékos) energetikai minősítési osztályú lakás esetén 1,1-es,
b) „A+” (fokozottan energiatakarékos) energetikai minősítési osztályú lakás esetén 1,2-es, vagy
c) alacsony energiafogyasztású lakás esetén 1,3-as (olyan lakás, melynek fajlagos primer energiafogyasztása fűtésre legfeljebb 25 kWh/m2/év)

szorzószám alkalmazásával kell megállapítani.

Ki igényelhet?

A szocpolt lakásépítéshez vagy új lakás vásárlásához azok a személyek (házastársak, élettársak, egyedülállók) vehetik igénybe, akik legalább 2 gyermeket nevelnek, nincs lakástulajdonuk, köztartozásmentes adózók és legalább az egyik szülő bejelentett - legalább fél éve fennálló - munkaviszonnyal rendelkezik.

A szocpol nem csak már meglévő gyermekek után igényelhető, hanem megelőlegezve is: a 40. életévüket be nem töltött házaspárok egy vagy két gyermek vállalása esetén részt vehetnek a programban.

A lakásépítési támogatást korábban született gyermeke után igénybe vevő személy a később született gyermeke után is igényelhet szocpolt a lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződésből eredő tartozás törlesztésére. Ilyenkor azonban a lakáshitel-szerződés megkötésének időpontjában érvényes összegben és feltételek szerint

Mi történik, ha már van ingatlan?

A fentieken kívül van még néhány feltétel, amit fontos szem előtt tartani, mielőtt a kalkulációinkban a szocpol összegével is komolyan számolunk. Az igénylőnek, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, valamint a vele együtt költöző családtagjának lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga nem lehet. Ez alól vannak kivételek: kaphat szocpolt a család akkor, ha legfeljebb 50 százalékos tulajdonrészük van egy olyan lakásban, amely tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a birtokukba. Akkor is járhat a szocpol, ha ugyan van a családnak ingatlana, de az több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel terhelten került a tulajdonukba és a haszonélvező bent lakik.

Hogyan kell igazolni a költségeket?

Az építési/vásárlási költségeket számlával kell igazolni. A bekerülési költség legalább 70 százalékáról az igénylő saját nevére kiállított számlákat a hitelintézetnél be kell mutatni.

Tovább »

Mi a baj az új szocpol támogatással ?

A szocpol és a kamattámogatás nem nyújt széles körű segítséget a lakáshoz jutásban, a hitelezés pedig talán jövőre már fellendülhet valamennyit.

Egy év eleji nyilatkozata szerint nagyon bíznak a hitelezés idei évi fellendülésében. Még most is ennyire optimista?

Abban nagyon bízunk, hogy a nyár után ez a jelenlegi szint feljebb emelkedik. Azt kijelenteni azonban, hogy idén fellendül a hitelezés, túlzottan optimista megfogalmazás lenne tekintve az áprilisi, májusi MNB számokat nézve. Ezekből ugyanis az látszik, hogy tizenegy éves mélyponton van a hitelezés Magyarországon.

Mi vezetett el ehhez a mélyponthoz?

Ennek több összetevője is van. Részben van egy jogszabályi oldala, hiszen a válság előtt gyakorlatilag korlátok nélkül lehetett hitelezni, amit a bankok ki is használtak és az ingatlanok értékének akár a 100 százalékát is kihelyezték az ügyfeleknek. Ezt jogszabályi szigorítással visszafogták, majd ezt követte a bankok saját döntésén alapuló önkorlátozása is, vagyis ki az, aki szeretne és tud is hitelezni, illetve ki az, aki nem.

A lakosság körében csak nagyon lassan fokozódik az érdeklődés a szocpolra, mondhatni a várt roham elmarad. Mi a baj a mostani szabályozással?

A feltételekben van a kutya elásva. Jelen pillanatban a korábbihoz képest alacsonyabb összeget sokkal szigorúbb feltételek mellett lehet felvenni. Ezt tetézi, hogy az új lakás építése is visszaszorult. Így pedig nemcsak ügyfélre van szükség, de a szocpol feltételeinek megfelelő ingatlanokra is, amiről kijelenthetjük, hogy nincsenek nagy tömegben a piacon.

A kisebb önerővel rendelkezők számára ugyanakkor a szocpol mellett egy újabb lehetőség is megjelent, mely alacsony saját forrás mellett mások beszervezésével ígér lakáshoz jutást.

Az ilyen „népszerű konstrukciókat” gyakorlatilag a gazdasági helyzet szüli, hiszen minél nehezebb hitelhez jutni, annál nagyobb lehet a népszerűsége egy olyan konstrukciónak, ami pont ennek az ellenkezőjét ígéri. És nyilván, akinek nincs pénze, az sokkal könnyebben beleugrik. Mi viszont azt szoktuk mondani, hogy mindenkinek érdemes átgondolnia, hogy adott esetben pár százezer forinttal reálisan be tud-e költözni egy 30 milliós ingatlanba.

Van realitása annak, hogy bárki lakáshoz juthat így?

Biztosan létezhet ilyen, de csak, hogy éreztessem ennek a realitását, azt kell mondjam, ahhoz, hogy komoly tömegek ilyen módszerrel lakáshoz jussanak, gyakorlatilag akár milliós nagyságrendben kellene ügyfeleket beszervezni.

Tovább »

el sem fogy a szocpolkeret

Csak két banknál kapható jelenleg a szocpol, és csak nagyon szűk réteg jogosult rá - írta hétfői számában a Világgazdaság, amely szerint a kormány által erre a célra szánt 5,2 milliárd forint nem biztos, hogy elfogy.

A lap szerint vidéken az új ingatlanok hiánya, a fővárosban a magas négyzetméterenkénti ár okozza a problémát. Emellett sokan nem is tudnak a lehetőségről. Szocpol csak új lakás építéséhez, vagy új lakás vásárlásához vehető igénybe, és kizárólag azok a személyek kaphatják meg, akiknek nincs lakástulajdonuk, köztartozásmentes adózók, és a családban legalább az egyik szülő bejelentett munkaviszonnyal rendelkezik. Szigorú elvárások vannak ezen túlmenően az ingatlan méretére, a négyzetméterenkénti árra és az energetikai besorolásra vonatkozóan is.

Tovább »

Hogy lehet szocpolra lakást venni ?

Továbbra sem hemzsegnek az új projektek a fővárosi lakáspiacon. Az idei, esetleg jövő év eleji átadással tervezett lakások száma alig éri el a félezret. A jelenleg futó fejlesztések létjogosultságát többnyire a jó lokációval magyarázzák a beruházók, de vannak, akik az újra bevezetett szocpolban, illetve kamattámogatásban bíznak. Persze akadnak, akik szerint a kormány intézkedései fabatkát sem érnek, mivel sokkal komolyabb változtatásokra lenne szükség az állóvíz felkavarásához, a szocpol mint olyan kevés !

Szocpol, kamattámogatás: csepp a tengerben

A Corvin sétány legújabb lakóépülete, a Cordia Sun Resort várhatóan valamikor 2013 második negyedévében készül el. Jelenleg a belső munkálatok zajlanak a szerkezetkész épületben - tudtuk meg Földi Tibortól. A Cordia Zrt. vezérigazgatója ugyanakkor hozzátette, hogy bár még jó egy év van az átadásig, a válság előtti évekre jellemző előértékesítési mutatóval rendelkeznek. Az épület 284 lakásának eddig mintegy 45 százaléka talált gazdára. Ez a szám igen biztató, hiszen a tapasztalatok szerint manapság a vevők kevésbé bíznak az új fejlesztésekben, s ezzel összhangban a fogyasztói igények jelenleg főként a 3-6 hónapon belüli költözhetőségről szólnak.  Kevésbé biztató a kép a társaság másik két projektjét illetően. Bár a madárhegyi Terrace Residence, illetve a XIV. kerületi Thermál Zugló következő ütemére is egyaránt van hivatalos építési engedély, ennek ellenére még nem kezdtek bele a fejlesztésekbe. Földi szerint ugyanis az újszerű használt lakásokkal jelen piaci környezetben nehéz versenyezni, s ezen a szocpol, illetve a kamattámogatott hitelek felélesztése sem segít. Véleménye szerint a két konstrukció csak csepp a tengerben, hathatós megoldást csak az áfa csökkentésével lehetne elérni.

Épülnek a szocpol-kompatibilis lakások

Az OTP Ingatlan Zrt. éppen futó fővárosi projektje, a Szent László utcai lakópark (képünkön jobbra) jelenleg 80 százalékos készültségű, a Corvin sétány új épülettömbjéhez hasonlóan belső kialakítása van folyamatban. Pethes Olga, az OTP Ingatlan Zrt. ingatlanfejlesztési igazgatójának elmondása szerint ugyanakkor az értékesítés nem megy igazán jól. Mint mondja, a XIII. kerületben volt a legtöbb bedőlt projekt, így nem is csoda, hogy a vevők egyelőre kivárnak. A társaság reményei szerint azonban ez a trend a homlokzatszínezés elkészülte után vélhetően megváltozik, s mihamarabb gazdára talál az év végén átadásra kerülő 68 darab lakás. Arról nem is beszélve, hogy az igazgató elmondása szerint a projektnél kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy az elkészült lakások teljes mértékben szocpol-kompatibilisek legyenek. Az Angyalföld megújuló részén épülő lakásokon kívül még két projektet tervez idén elindítani az OTP Budapesten. Az egyik egy 17 lakásos társasház az I. kerületben, melynél némileg magasabb árfekvésben gondolkodnak, míg a másik egy 49 lakásos X. kerületi lakóépület. Pethes Olga tájékoztatása szerint mindkét beruházásra van aláírt építési engedély, s mindkettő a piackutatás stádiumában jár. Az előértékesítés volumenétől függ, zöld utat kapnak-e a fejlesztések.

Tovább »

Szocpol csalók - elitélve !

Tíz év börtönbüntetésre ítélte a taktaközi "szocpolcsalásként" elhíresült büntetőügy elsőrendű vádlottját kedden első fokon a Miskolci Törvényszék. Az ügynek kétszáznál is több vádlottja van, többségüket a Horváth Mária vezette bírói tanács bűnösnek találta. Az ítélet rendelkező részének a felolvasása több mint másfél órát vett igénybe, azt állva hallgatták meg a vádlottak, védőik és a jelenlévő újságírók.  Csanádi Béla elsőrendű vádlottat - a szerencsi építési hatóság volt vezetőjét - egyebek mellett kétrendbeli, folytatólagosan, üzletszerűen elkövetett, különösen nagy kárt okozó csalás bűntettében találta bűnösnek a törvényszék. A szociálpolitikai kedvezményt ezért is szigorították mert az ilyen visszaéléseket akarják elkerülni.

Tovább »

Félszocpol összege 2013

A félszocpol támogatás összege a szocpol összegének a fele, és legalább 1 szobával történő lakásbővítéshez, egyes esetekben használt lakás vásárlásához lehet felhasználni, az eltartott gyermekek számának függvényében.

1 gyermek esetén: bővítési munkálatokra jár a fele szocpol, amennyiben az emelet ráépítés vagy vízszintes bővítés

2 gyermek esetén: tetőtér beépítésre is jár a félszocpol

3 gyermek esetén: használt lakás vásárlására is kaphatunk félszocpolt, ha a 2001. augusztus 1-jén már tulajdonukban lévő lakásukat értékesítik és helyette másik használt lakást vásárolnak, valamint a lentiek is teljesülnek:

 • A vásárolt lakás nagyobb hasznos alapterületű, legalább egy lakószobával több szobaszámú, és legalább komfortos,
 • Az eladott lakás az eltartóknak és együtt költöző eltartott gyermekeiknek együttesen legalább 50% arányú tulajdonában állt,
 • Az eladott lakás eladási árának összegét a vásárlásra fordítják,
 • A kedvezmény igénybevételével megvásárolt lakásban az eltartók és együtt költöző eltartott gyermekeik tulajdoni hányada nem lesz kevesebb, mint az eladott lakásban volt.

A szocpol igénybevételére a gyermekek fogantatása előtt is van lehetőség!

A 40 év alatti gyermektelen házaspár legfeljebb kettő, 1 gyermekes fiatal házaspár legfeljebb még egy gyermeket vállalhat. A gyermekvállalás „teljesítésének” határideje egy gyermek esetében 4 év, két gyermek esetében 8 év, mely időtartam az adásvételi szerződés megkötésének időpontjától kezdődik.

A megelőlegező kölcsön valójában csak akkor válik kölcsönné, ha nem születik meg a bevállalt gyermek. A megelőlegezés időtartama alatt a házaspárnak nem kell sem a kamatot, sem a költségeket fizetni, de 2013-tól kamatkedvezmény már nem fog járni.

Ha a határidőig a gyermekek nem születnek meg, úgy kedvezményes kölcsönként törleszthető a fennálló tartozás. Gyermekvállalás teljesítésének számít az is, ha a gyermekvállalást azért nem tudja teljesíteni a házaspár, mert:

 • Az egyik fél elhalálozik.
 • Legalább 67%-os rokkanttá válik.
 • A gyermek a terhesség 26. hete után halva születik.
 • A lombikbébi programban eredménytelenül részt vett házaspárok számára az állam elengedi a kamat és költség megfizetését, amennyiben az államilag támogatott meddőségkezeléseken eredménytelenül vettek részt, vagy a kezelés ellenjavallt.

Fontos, hogy a gyermek megszületésétől számított 60 napon belül, illetve a fenti okok miatt sikertelen gyermekvállalást 90 napon belül be kell jelenteni a pénzt folyósító banknak.

Tovább »

A szociálpolitikai kedvezmény feltételei 2013

A szociálpolitikai kedvezmény feltételei:

 • természetes személyek vehetik igénybe, akiknek nincs lakástulajdonuk,
 • új lakás építéséhez vagy új lakás megvásárlásához,
 • legalább az egyik szülő bejelentett, legalább féléve fennálló munkaviszonnyal rendelkezik,
 • méltányolható lakásigénynek való megfelelés 2013-tól,
 • legalább B energetikai kategóriájú épület,
 • az építési/vásárlási költségeket számlával kell igazolni,
 • adóhatósági igazolást kell bemutatni arról, hogy az igénylők köztartozásmentes adózók.

A szociálpolitikai kedvezmény jellemzői:

 • a támogatás összege függ a gyermekszámtól, a lakás nagyságától,
 • a támogatás utólagos finanszírozás keretében kerül folyósításra,
 • „vállalt” gyermekek esetén is jár (35 év alatti házaspárok esetében – a meglévő gyermekek számától függetlenül – 2 gyermeket lehet előre vállalni, egy gyermeket 4 éven, kettőt pedig 8 éven belül kell „teljesíteni”).
 • a – telekár nélkül számított – egy m2-re jutó építési költség (vételár) maximalizálva lesz, hogy luxuslakások építése esetén az állami támogatást ne lehessen igénybe venni,

A szocpol mellé a kamattámogatást is lehet igényelni :

 • Új lakás vásárlása/építése esetén a lakóingatlan vételára illetve bekerülési költsége nem haladja meg a 30 millió forintot, használt lakás korszerűsítése esetén a hitelcél nem haladhatja meg a 15 millió forintot.
 • Új lakás vásárlása esetén a használatba vételi engedély, építés esetén az építési engedély kiadására 2010. január 1-jét követően kerül sor.
 • Használt lakás vásárlása esetén: a kamattámogatás csak olyan, a rendelet hatályba lépését követően megkötött adásvételi szerződéssel rendelkező, legalább komfortos használt lakások megvásárlására vehető, melynek tulajdonosa e lakás helyett másik lakást vásárol és erről nyilatkozik.
 • Korszerűsítés esetén a kamattámogatás akkor vehető igénybe, ha a kérelem benyújtásának időpontjában a korszerűsítési munkálatok még nem kezdődtek meg.
 • A hitel maximális összege új lakás vásárlása/építése esetén 10 millió forint, használt lakás vásárlása és korszerűsítés esetén a 6 millió forintot.
 • A kamattámogatást igénybe vevő csak természetes személy lehet.
 • Legalább az egyik szülő bejelentett munkaviszonnyal rendelkezik.
 • Az építési/vásárlási, illetve korszerűsítési költségek 70%-át számlával kell igazolni.
 • Adóhatósági igazolást kell bemutatni arról, hogy az igénylők köztartozásmentes adózók.
 • A szocpol igénylés előtt a 2013-évi támogatásokról érdeklődjön a bankfiókokban.

Tovább »

Szociálpolitikai támogatás 2013 évben

A szocpol támogatás összege a lakás méretétől függően két gyermeknél 800 ezer forinttól 1,5 millió forintig terjedhet, három gyereknél már 1,2 és 2 millió forint igényelhető, négy vagy több gyerek esetén 1,6 millió és 2,5 millió forint kérhető. Ezek az összegek B energiakategóriájú ingatlanokra vonatkoznak, A energiaosztályú ingatlan esetén 1,1, A+ esetén 1,2, passzív ház építése esetén 1,3 szorzót kell alkalmazni. 1307/1511

Ki veheti igénybe, mely családtagok után 2013-ban ?

Az általános feltételek meglétén túl lényeges előírás, hogy a szocpol az építtető (vásárló) által eltartott, vele közös háztartásban élő és a felépített vagy megvásárolt lakásba is együtt költöző gyermekek és egyéb eltartott családtagok után vehető igénybe. Főszabályként nem feltétel viszont az, hogy házaspár legyen a kedvezmény jogosultja (egyedülállók vagy élettársi kapcsolatban élők is igénybe vehetik), és az sem, hogy a támogatás felvétele hitelfelvétellel párosuljon. Nagyon fontos, hogy a kedvezményt ugyanazon gyermek vagy más eltartott családtag után csak egy alkalommal lehet igénybe venni!

A támogatást igénylőnek, házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, együttköltöző családtagjainak nem lehet:

másik lakástulajdona (lakástulajdonnak minősül a gazdasági társaság tagja által a társaság részére apportként szolgáltatott, valamint az építési és használatbavételi (fennmaradási) engedélyben meghatározott céltól, illetve a rendeltetésétől tartósan eltérő célra használható lakás is),
állandó lakáshasználati joga,
önkormányzati tulajdonban lévő, illetőleg szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya
Lakásvásárlás esetén a szocpol akkor igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója (vagyis nem házastársa, egyeneságbeli rokona, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermeke, örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülője, valamint testvére) és nem élettársa .
Akinek van lakása, annak azt előbb el kell adnia ahhoz, hogy új lakásának magvásárlásához vagy építéséhez támogatást vehessen igénybe. Azonban szocpol igénybevételénél nem minősül lakástulajdonnak - vagyis a támogatás akkor is igényelhető -, ha az igénylőnek, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, valamint a vele együttköltöző családtagjának

együttesen legfeljebb 50%-os tulajdoni hányada van egy olyan lakásban, amely tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonukba, vagy
a tulajdonában lévő lakása lebontását a települési önkormányzat jegyzője elrendelte vagy engedélyezte, vagy
a lakás több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel terhelten került a tulajdonába és a haszonélvező bent lakik
A szocpol összege:
(új lakás vagy családi ház vásárlása, építése estén)

az első gyermek után 900 ezer forint
a második gyermek után 1,5 millió forint
a harmadik gyermek után 1,4 millió forint,
a negyedik gyermek után 800 ezer forint,
minden további gyermek esetében 200 ezer forint,más eltartott családtagok után személyenként 30 ezer forint. Ez azt jelenti, hogy például egy kétgyermekes család esetében a szocpol összesen 2 400 000 forint, három gyermek után pedig 3 800 000 forint.


A saját erő felhasználása

A támogatás igénylője a rendelkezésére álló anyagi eszközöket - azaz a saját erőt - teljes egészében az építési költség, illetve a vételár kiegyenlítésére köteles felhasználni. A lakás terheinek kiegyenlítése - pl. hitel, önkormányzati támogatás visszafizetése - után fennmaradó teljes eladási árat fel kell használnia a vásárláshoz, illetve építéshez. A hitelintézetek addig nem is folyósítják a támogatást, amíg a jogosult el nem adja meglévő lakástulajdonát. Ezért célszerű olyan adásvételi szerződést kötni, amelyben az eladók használati jogukat bizonyos ideig fenntartják.
Saját erőként veszik figyelembe a támogatási szerződés (kölcsönszerződés) megkötését megelőző 5 éven belül értékesített lakás eladási árát is, csökkentve az azt terhelő és visszafizetett önkormányzati és munkáltatói támogatás, valamint a kiegyenlített lakáshitel összegével.
A méltányolható lakásigény
Fontos tudni, hogy csak a saját méltányolható lakásigény kielégítéséhez igényelhető támogatás . A lakásigény akkor méltányolható, ha

az egy főre jutó lakószobák száma megfelel a jogszabályi előírásoknak, és a telekárat nem tartalmazó építési költség, illetve vételi ár nem haladja meg az ugyanolyan szobaszámú lakásoknak a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter által a Magyar Közlönyben közzétett építési átlagköltségét .


Megelőlegező kölcsön

A 40. életév alatti fiatal házaspárok a szocpol összegének kölcsönként történő megelőlegezését is kérhetik! A kedvezményre jogosító egyéb feltételek teljesítése esetében a gyermektelen fiatal házaspár két születendő gyermek, egygyermekes fiatal házaspár további egy születendő gyermek vállalása esetén hitelintézet útján - a hitelintézet által megfelelőnek minősített ingatlanfedezet biztosítása esetén - jogosult a megelőlegező kölcsön igénybevételére (megelőlegező kölcsön) .
A gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő, egyben a megelőlegezés időtartama:

egy gyermek esetén négy év,
két gyermek esetében nyolc év. A gyermek(ek) vállalt határidőig történő igazolt megszületése esetén a megelőlegező kölcsönnek a kedvezmény összegével megegyező részét az állam a hitelintézet részére közvetlenül megfizeti (ezzel az igénylő házaspár a kedvezményt igénybe vevőnek minősül). A vállalt gyermek(ek) megszületéséig, de legfeljebb az erre vonatkozó határidő lejártáig az igénylő házaspárt a megelőlegező kölcsönre vonatkozó szerződés alapján fizetési kötelezettség - kivéve az igénylő házaspár által kezdeményezett szerződésmódosítással összefüggő költségeket - nem terheli.


A gyermekvállalás teljesítése megelőlegező kölcsön esetén

A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötésének időpontjától, lakás építésénél a használatbavételi engedély kiadásának napjától kell számítani (az igénylő házaspár köteles a használatbavételi engedélyt annak kiadását követő 15 napon belül a folyósító hitelintézetnek bemutatni). A gyermekvállalásra vonatkozó határidőt a terhesség időszakára egyszer meg lehet hosszabbítani, ha az igénylő házaspár a terhességet orvosi bizonyítvánnyal a vállalási határidő lejártáig a folyósító hitelintézetnek igazolja.
A jogszabály a gyermekvállalás teljesítéseként ismeri el az építtető, a vásárló örökbefogadott, valamint bírósági vagy hatósági határozat következtében utóbb a háztartásába került vér szerinti gyermekét is (gyermekvállalás teljesítését 60 napon belül be kell jelenteni a hitelintézetnek).Mi történik, ha nem születik meg a vállalt gyermek?

Amennyiben az igénylő házaspár gyermekvállalását nem vagy csak részben teljesíti, úgy a megelőlegező kölcsön meg nem született gyermekre eső részét köteles - a gyermekvállalási határidő leteltét követő hónap első napjától kezdődően, a futamidő végéig - a hitelintézet részére visszafizetni.
Az igénylő házaspár köteles az állam részére - a folyósító hitelintézet útján - részletekben megfizetni a megelőlegező kölcsön meg nem született gyermekre eső összege után az állam által a megelőlegezés időtartama alatt a hitelintézet számára korábban megfizetett teljes összegnek a kiegészítő kamattámogatással csökkentett részét.
Nem kell a visszafizetni a megelőlegező kölcsön összegét, ha a gyermek azért nem születik meg, mert

a házastársak egyike elhunyt, vagy
a gyermek megszületését a házastársak egyikének legalább 67%-os mértékű megrokkanása következtében nem vállalták, vagy
a gyermek a terhesség 26. betöltött hetét követően halva születik
és a kölcsöntartozás kiegyenlítésére megállapodás még nem jött létre.
A visszafizetés elengedésére vonatkozó kérelmet a megelőlegezésről szóló szerződésben vállalt határidő leteltét követő 60. napig lehet benyújtani.


A jogszabály szerint méltányolható lakószobaszám:

egy-két személyre legalább egy és legfeljebb három lakószoba,
három személyre másfél - három és fél lakószoba,
négy személyre kettő-négy lakószoba,
több személyre személyenként fél lakószobával több; három vagy több gyermeket nevelő családnál a felső határ minden további személyre vonatkozóan egy szobával több
Az együttlakó fiatal gyermektelen házaspár esetében a méltányolható lakásigény felső határának meghatározásánál még legfeljebb két születendő gyermeket, egygyermekes fiatal házaspárok esetében további egy születendő gyermeket is számításba kell venni (így az egy főre eső, megengedett lakószobaszám nő). Az a házaspár minősül fiatalnak, amelyikben a házastársak közül egyik sem töltötte be a 40. életévét a kölcsön-(adásvételi) szerződés megkötésének időpontjáig.
A szobaméretek meghatározása:
félszoba a 6 és 12 m2 közötti alapterületű lakószoba,
lakószoba a 12 m2 és 30 m2 közötti szoba (amennyiben ennél nagyobb, akkor két szobaként veszik figyelembe),
amennyiben a nappali szoba, az étkező és a konyha osztatlan közös térben van, és hasznos alapterületük együttesen meghaladja a 60 négyzetmétert, úgy két szobaként kell figyelembe venni


Az igénylés határideje

A szocpolra való jogosultság megállapítását és mértékének meghatározását - a megelőlegező kölcsön kivételével - lakás vásárlása esetén a lakásra vonatkozó végleges adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül, építés, bővítés, valamint korszerűsítés esetén a végleges használatbavételi engedély kiadása előtt - ha ilyen engedély beszerzése nem kötelező, akkor a hitelcél megvalósulását megelőzően - kell kérni a hitelintézettől. Ha a kérelmező eddig az időpontig nem kért szocpolt, később erre már nincs lehetőségeÚjabb gyermek születése

Az igénylési határidő alól kivételt jelent, ha a kölcsönszerződés megkötését követően a kérelmezőnek újabb gyermeke születik (csak azok esetében, akik egyébként határidőben igényeltek szocpolt). A kölcsönszerződés időpontjában hatályos jogszabályi feltételeket teljesítő adóst - az akkori mértékű kedvezmény - a kölcsönszerződés megkötését követően született gyermekek után is megilleti (számításba véve a születés időpontjában meglévő gyermekeiket és személyi feltételeiket).
Korlátozást jelent, hogy amennyiben a támogatásra jogosult adós a kedvezményt a lakásra vonatkozó adásvételi szerződés megkötését követő 120. nap, vagy építés esetén a használatbavételi engedély kiadása után igényli, akkor a kedvezményt csak új lakás felépítésére vagy vásárlására nyújtott, és a születés időpontjában meglévő kölcsönből még fennálló tartozás csökkentésére használhatja fel. A jelzáloglevéllel finanszírozott hitelek kamattámogatása, illetve a kiegészítő kamattámogatás esetében a gyermek születésének időpontjáig esedékessé vált és az adós terhére elszámolt szerződéses kamatoknak a kedvezményre jutó összegét is jóvá kell írni. Amennyiben az újabb gyermek megszületésére és az igénylésre az adásvételi szerződés aláírását követő 120 napon belül vagy - építés esetén - a használatbavételi engedély kiadása előtt kerül sor, az adós a kedvezmény összegét akár az építési költség (vételár) megfizetésére is felhasználhatja.

A szocpol 2013 igénylői olyan fiatal házaspárok lehetnek, akik esetében egyik tag sem töltötte még be a 40. életévét, egyiküknek sem lehet köztartozása és a házastársak közül legalább az egyik fél rendelkezik legalább 180 nap biztosítási idővel. Az egyszeri vissza nem térítendő támogatás mértéke a gyermekek számától és a lakásmérettől függően 800 ezer és 2,5 millió forint között mozoghat majd, két gyermek esetén 800.000 és 1.300.000 forint közötti, három gyermek esetén 1.200.000 és 2.000.000 forint közötti, négy, vagy annál több gyermek esetén pedig 1.600.000-tól 2.500.000 forint közötti lehet a vissza nem térítendő támogatás mértéke a lakás nagyságától függően. Vállalt gyermekkel is igényelhető a támogatás, az első gyermek vállalására négy-, a másodikra pedig nyolc évet biztosítanak a szocpolt igénylő házaspár részére. Megemelt támogatási összeg járhat annak, aki energiatakarékos, fokozottan energiatakarékos és az évente 25 kilowattóránál kisebb energia felhasználású lakások építéséhez kéri a szocpolt 2012-ben, ezekben az esetekben a támogatás összegét 1,1, 1,2 és 1,3-as szorzókkal számítják. Új építésnél az építendő ingatlannak legalább B energetikai kategóriába soroltnak kell lennie.

 

Akinek van lakástulajdona, az a szocpol 2013. évi lehetőségét csak akkor tudja kihasználni, ha a meglévő tulajdonát eladja, csak ebben az esetben lehet új lakás megvételéhez vagy építéséhez támogatást igénybe venni. Az elbírálás során szigorú feltétel, hogy nem csak a házastársaknak, élettársaknak, de gyermekének, valamint a vele együtt költöző családtagjaiknak sem lehet lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga, illetve e jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelme sem lehet folyamatban, valamint nem lehet önkormányzati tulajdonban lévő, illetőleg szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonyuk sem. Azonban a kedvezmény igénybevételénél nem minősül lakástulajdonnak – vagyis a támogatás akkor is igényelhető –, ha az igénylőnek, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, valamint a vele együtt költöző családtagjának együttesen legfeljebb 50%-os tulajdoni hányada van egy olyan lakóingatlanban, amely tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonukba, vagy a tulajdonában lévő lakása lebontását a települési önkormányzat jegyzője elrendelte vagy engedélyezte, illetve a lakás több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel terhelten került a tulajdonába és a haszonélvező bent lakik.

A szocpol a következő célokra igényelhető 2013-ban:

 1. új lakás építése (kivéve a családi vagy ikerház tetőtér-beépítése, ha az nem minősül emeletráépítésnek),
 2. az értékesítés céljára újonnan felépített és felépíttetett lakás megvásárlása,
 3. olyan építési munkákra, amelyek eredményeképpen 50%-ot elérő arányban az igénylő tulajdonában lévő lakása, a lakás hasznos alapterületének növelésével legalább egy lakószobával bővül,
  • bármely építtető esetében, illetőleg
  • 2013-tól két vagy több gyermeket eltartó építtető esetében, ideértve az új lakás építésének nem minősülő tetőtér-beépítést és emeletráépítést is,
 4. a három vagy több gyermeket eltartók vagy együtt költöző eltartott gyermekeik több mint két éve már tulajdonában lévő lakás értékesítése, és helyette nagyobb hasznos alapterületű és legalább egy lakószobával több szobaszámú, továbbá legalább komfortos lakás vásárlása esetén, ez utóbbi lakóingatlan megvásárlásához, ha az értékesített lakás az eltartóknak és együtt költöző eltartott gyermekeiknek együttesen legalább 50%-os arányú tulajdonában állt, továbbá, ha az értékesített lakás eladási árának az azt terhelő, visszafizetett önkormányzati, illetőleg munkáltatói támogatással, valamint lakáscélú hitelintézeti kölcsönnel csökkentett összegét a vásárlásra fordítják. A szocpol kedvezmény igénybevételével megvásárolt lakóingatlanban az eltartók és együtt költöző eltartott gyermekeik tulajdoni hányada nem lehet kevesebb, mint az értékesített lakásban volt.

Tovább »